Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0316-847985
  • info@vanzelsthypotheken.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Introductie

U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet afgesloten.

Dit hypothecaire krediet heeft een looptijd van meerdere jaren. Wij hebben u bieden u aan om u gedurende de looptijd van dit hypothecaire krediet ook te adviseren over vragen en wensen die bij u ontstaan met betrekking tot dit hypothecaire krediet. De diensten die wij gedurende het bestaan van de hypotheekovereenkomst kunnen verlenen hebben betrekking op:

  1. De schadeverzekeringen die met de woning verband houden.
  2. Het onderhoud van de vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers die in het kader van het hypothecaire krediet zijn afgesloten.
  3. De door u afgesloten hypotheek.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat deze afspraken alleen betrekking hebben op de diensten die wij aan u verlenen. Met betrekking tot het hypothecaire krediet zelf heeft u een overeenkomst gesloten met de geldverstrekker. Op deze hypotheekovereenkomst zijn  andere voorwaarden van toepassing. Ditzelfde geldt voor de schadeverzekeringen waarvoor u een overeenkomst afsluit met een of meerdere verzekeringsmaatschappijen.

Het abonnement heeft betrekking op de bestaande hypotheekovereenkomst, waarbij uw geldverstrekker u een hypotheek heeft verstrekt voor het pand, welke u permanent bewoond en de eventuele aan deze onroerende zaak gerelateerde schadeverzekeringen.

Varianten in omvang dienstverlening

Niet elke cliënt heeft behoefte aan dezelfde dienstverlening. Wij geven u daarom de keuze uit drie vormen van dienstverlening. Dit zijn verschillende abonnementsvormen met ieder  zijn eigen onderdelen. Ter onderscheiding noemen wij deze varianten brons, zilver en goud. Hierbij is brons de variant met een beperkte dienstverlening en goud de variant met de meest uitgebreide dienstverlening die wij u kunnen bieden.

Samenvatting onderdelen dienstverlening

Hieronder ziet u een overzicht van de drie varianten van dienstverlening die wij aanbieden. Per variant treft u een korte omschrijving aan van de inhoud van de verschillende onderdelen van het betreffende abonnement. Een meer uitgebreide omschrijving van de onderdelen van het abonnement kunt u hier nalezen in de toelichting Nazorg Hypotheken. 

 

Dienstverlening

Brons

Zilver

Goud

Advisering  Schadeverzekeringen

 

 

 

Inventariseren van de verzekerbare risico's op het gebied van particuliere schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning die nu nog niet zijn verzekerd

Nee

Ja

Ja

Marktanalyse van de verzekerbare risico's met betrekking tot uw woning die al zijn verzekerd

Nee

Ja

Ja

Advies om wel of geen aanvullende verzekeringen met betrekking tot uw woning af te sluiten

Nee

Ja

Ja

Bemiddeling Schadeverzekeringen

 

 

 

Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de schadeverzekeringen  met betrekking tot uw woning en de hoogte van de premie van aanvullend te verzekeren risico's en ons advies daarover

Nee

Ja

Ja

Verzorgen van voorlopige dekkingen met betrekking tot de schadeverzekeringen tot uw woning indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken

Nee

Ja

Ja

Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe schade- verzekeringen met betrekking tot uw woning en de bewaking van termijnen

Nee

Ja

Ja

 

Dienstverlening

Brons

Zilver

Goud

Verzorgen van de communicatie met de verzekeringsmaatschappijen waarbij schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning moeten worden opgezegd of worden aangepast

Nee

Ja

Ja

Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten van de schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning en controle of inhoud conform onze aanvraag is

Nee

Ja

Ja

Controle juiste premiestelling van de schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning inclusief recht op premiekortingen

Nee

Ja

Ja

Beheer Schadeverzekeringen

 

 

 

Archivering van de particuliere schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

 Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Periodieke controle of bestaande verzekeringen nog passen bij uw omstandigheden

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten eens in de 2 jaar

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen eens in de 2 jaar

Online overzicht bestaande schadeverzekeringen met betrekking tot uw woning

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Ondersteuning bij schade

 

 

 

Ondersteuning bij invullen schade aangifte

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Benoeming indien wenselijk van contra expertise

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

 

Dienstverlening

Brons

Zilver

Goud

Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Beheer vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers

Brons

Zilver

Goud

Archivering van de  documenten inzake de vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen en betalingsbeschermers met betrekking tot uw woning

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Online overzicht bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen en betalingsbeschermers met betrekking tot uw woning

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Onderhoud vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers

 

 

 

Periodieke controle of de bestaande vermogensopbouwproducten  waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers met betrekking tot kosten en rendement zich ontwikkelen conform de verwachting ten tijde van het advies

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten eens in de  2 jaar

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen eens in de 2 jaar

Periodieke controle of wijzigingen in uw persoonlijke situatie het wenselijk maken de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers aan te passen

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten eens in de 2 jaar

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen eens in de 2 jaar 

Het verzorgen van het doorvoeren van door u gewenste wijzigingen met betrekking tot de bestaande vermogensopbouwproducten waaronder levensverzekeringen alsmede betalingsbeschermers

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

 

Dienstverlening

Brons

Zilver

Goud

Ondersteuning bij claim op een betalingsbeschermer

 

 

 

Ondersteuning bij invullen schade aangifte betalingsbeschermer

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Overleg met verzekeringsmaatschappij en bewaking termijnen

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Controle juistheid standpunten verzekeringsmaatschappij

Nee

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten verzekeringen

Beheer hypotheekovereenkomst

 

 

 

Archivering van de  documenten inzake de hypothecaire kredietovereenkomst met betrekking tot uw woning die via ons kantoor zijn gesloten

Ja

Ja

Ja

Online overzicht bestaande hypotheekovereenkomst, met betrekking tot uw woning

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten

Onderhoud hypotheekovereenkomst

 

 

 

Informatie over relevante veranderingen van algemene aard op het gebied van sociale of fiscale wetgeving voor zover in het algemeen van belang voor consumenten met een hypothecair krediet

Ja

Ja

Ja

Periodieke controle of het bestaande hypothecaire krediet nog passend is bij uw actuele persoonlijke situatie

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten eens in de 4 jaar

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten eens in de 2 jaar

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten eens in de 2 jaar

Advies en verzorgen aanpassing bestaand hypothecair krediet als gevolg van wijzigingen in uw actuele persoonlijke situatie

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten

  

Dienstverlening

Brons

Zilver

Goud

Periodieke controle hoe bestaand hypothecair krediet zich verhoudt tot actueel aanbod van geldverstrekkers

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten eens in de 4 jaar

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten eens in de 2 jaar

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten eens in de 2 jaar

Advies over te kiezen renteperiode bij verstrijken renteverval periode

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten eens in de 2 jaar

Voorafgaand aan het moment waarop de hypotheek moet worden afgelost, bespreken wij op welke wijze deze aflossing het best kan geschieden.

Ja,

mits via ons kantoor afgesloten

Ja,

mits via ons kantoor

Ja

zowel bij ons als bij derden afgesloten

Mogelijkheden voor aanvullende dienstverlening

 

 

 

Verzorgen van aangifte en voorlopige teruggave IB

Nee

Nee

Ja

Verzorgen jaarruimte berekening

Nee

Ja

Ja

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval van scheiding

Nee

Nee

Ja

  

Kosten

Over de  kosten van het door u gekozen abonnement zullen wij in een persoonlijk onderhoud meer informatie kunnen verstrekken. Indien wij voor u een schadeverzekering afsluiten, betaalt u voor die verzekering premie aan de verzekeringsmaatschappij. In die premie kan een vergoeding (provisie) zijn begrepen voor de werkzaamheden die wij als adviseur voor u verrichten. Deze provisie ontvangen wij van de verzekeraar. Indien dit het geval is, zal de provisie die wij ontvangen in mindering worden gebracht op de door u te betalen abonnementskosten. Wij beoordelen dit eenmaal per jaar, aan het einde van de periode van 12 maanden waarin de betreffende verzekering heeft gelopen. Indien er sprake  is geweest van een door ons van de verzekeraar ontvangen provisie, betalen wij het aan provisie ontvangen bedrag aan u terug, onder afgifte van een specificatie daarvan. 

Duur van het abonnement

Deze overeenkomst wordt aangegaan met een termijn van 12 maanden en eindigt derhalve op één jaar later. Twee maanden voor de einddatum informeren wij u per e-mail of schriftelijk dat het abonnement en daarmee onze dienstverlening, aan u gaat eindigen. Wij vragen u dan uitdrukkelijk of u het abonnement wenst te verlengen. Wilt u dat, dan wordt het abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd. Vanaf dat moment is het abonnement voor u en ons dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Uiteraard vertellen wij u in een persoonlijk onderhoud graag meer inhoudelijk over dit serviceabonnement!